Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ustawa o Władzy Wykonawczej
#1
I. Przepisy ogólne

§ 1. Władzę wykonawczą z nadania Władcy oraz w Jego imieniu wykonują Namiestnicy, Książęta oraz Strażnicy Miejscy


II. Namiestnicy

§ 2. Namiestnicy są powoływani i odwoływani bezpośrednio przez Władcę. Są jego prawnymi zastępcami i jedynie jemu podlegają. 

§ 3. W kwestii podejmowania decyzji kluczowych dla krainy, Namiestnicy dysponują pełnią władzy posiadanej przez Władcę, z pominięciem prawa łaski oraz prawa do fizycznej zmiany krainy (tj. dostępu do kodu gry).

§ 4. Namiestnik nie może pełnić innych funkcji publicznych. Przepis ten nie ma zastosowania do funkcji klanowych.

§ 5. Do zadań Namiestników należy w szczególności:
- Kontrola i ocena pracy Książąt i Strażników Miejskich wraz z obowiązkiem rozpatrywania odwołań od ich decyzji. Namiestnicy posiadają wszystkie uprawnienia Książąt i Strażników Miejskich.
- Rozpatrywanie odwołań od decyzji Książąt, Strażników Miejskich i Karczmarzy, o ile odwołanie nie leży w kompetencjach Sądu Najwyższego.
W uzasadnionych przypadkach Namiestnik ma również prawo dokonać korekty kary zasądzonej przez podwładnego bez podważania zasadności jego decyzji.
- Kontrola i ocena pracy członków Rady Królewskiej, Sędziów oraz Kanclerza Sądu Najwyższego. Namiestnicy nie mają prawa podważania decyzji członków RK, Kanclerza SN czy też wyroków sędziowskich, mają jednak prawo odwoływać przedstawicieli tych rang (pod warunkiem, że jest decyzja taka podjęta została za zgodą Władcy oraz wszystkich Namiestników).
- Kontrola i ocena pracy pozostałych rang w krainie (wyłączając Władcę, Namiestników, Rycerzy/Damy, Żebraków i Nikczemników).
- Organizowanie konkursów na stanowiska Książąt, Strażników Miejskich, Marszałka RK, Posłów RK, Kanclerza SN, Sędziów SN, Kapłanów/Arcykapłanów, Redaktora i Dziennikarzy Głosu Amorion, Bibliotekarzy i Karczmarzy.
- Nadawanie i odbieranie rang honorowych.
- Informowanie mieszkańców o istotnych dla krainy wydarzeniach (np. konkursy, nominacje, zmiany w przepisach).
- Rozpatrywanie wniosków dotyczących zastrzeżeń nazw zgodnie z Uchwałą o Nazewnictwie Postaci oraz Avatarach i Ustawą o Klanach. 

§ 6. Namiestnicy dysponują inicjatywą ustawodawczą, mogą również brać udział w głosowaniach Rady Królewskiej (na takich samych zasadach jak Posłowie).

§ 7. Namiestnicy działają w ramach ustanowionego prawa.


III. Książęta


§ 8. Książęta są powoływani i odwoływani przez Władcę lub Namiestnika w wyniku konkursu przeprowadzanego wśród mieszkańców lub poprzez nominację (jeśli przeprowadzony konkurs nie wyłonił zwycięzców). O warunkach wzięcia udziału w konkursie oraz jego przebiegu decyduje Władca lub Namiestnik. 
Książęta podlegają Władcy i Namiestnikom. 

§ 9. Książę nie może pełnić innych funkcji publicznych. Przepis ten nie ma zastosowania do funkcji klanowych.

§ 10. Książę może należeć do klanu na określonych zasadach:
Z każdego z klanów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Amorion może pochodzić, co najwyżej 2 Książąt. Książę nie musi należeć do klanu. W przypadku opuszczenia przez Księcia klanu nie traci on stanowiska, chyba, że zamierza wstąpić do klanu, z którego już wywodzi się określona niniejszą uchwałą maksymalna liczba Książąt.

§ 11. Liczba osób pełniących funkcję Książąt zależy od rzeczywistych potrzeb Amorion. Każdorazowo liczbę tą określa Władca lub Namiestnik sprawujący nadzór nad Książętami. 

§ 12. Do obowiązków Księcia/Księżnej należy w szczególności:
- Co najmniej jedno logowanie na dzień. W uzasadnionych przypadkach Książę może logować się raz na dwa dni, jest również zobowiązany zgłosić Władcy/Namiestnikowi fakt każdej dłuższej nieobecności. 
- Czyszczenie karczmy gdy ilość wiadomości przekracza 500 oraz usuwanie wpisów naruszających przepisy prawa (książę powinien poinformować graczy o planowanym czyszczeniu). 
- Egzekwowanie przepisów zawartych w Kodeksie Amorion, Systemie Kar, Uchwale o Nazewnictwie Postaci oraz Avatarach, Regulaminie Piwnicy Tawerny, Regulaminie Izby Tawerny i Ustawie o Klanach (zgodnie z ustanowionymi sankcjami).
Książę, na wyraźne żądanie ukaranego Mieszkańca, ma obowiązek poinformować go o powodach zastosowania danej sankcji oraz wskazać mu paragraf, na podstawie którego została ona zastosowana. 
- Dbanie o porządek na forum (kasowanie lub przenoszenie do archiwum tematów starych, zakończonych, łamiących regulamin).
- Gromadzenie dowodów na podstawie, których została nałożona na Mieszkańca kara. Dowody winny być przechowywane przez okres 3 tygodni, a przypadku toczenia się sprawy w SN do zakończenia rozprawy.
- Pomoc innym Mieszkańcom Amorion. Na zadane przez Mieszkańca pytanie Książę powinien albo udzielić bezpośredniej informacji, albo skierować do pomocy, albo do osoby, która lepiej zna problem (np. w przypadku konkretnych pytań o mechanikę gry).
- Jeżeli Książę zauważy przypadek łamania przepisów, których wyegzekwowanie przekracza jego kompetencje ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to do Namiestnika.
- Udział w obradach Sądu Najwyższego oraz Rady Królewskiej na zasadach określonych przez Ustrój Sądu Najwyższego oraz Regulamin Pracy Rady Królewskiej.


IV. Strażnicy Miejscy
§ 13. Strażnicy Miejscy są powoływani i odwoływani przez Władcę lub Namiestnika w wyniku konkursu przeprowadzanego wśród mieszkańców lub poprzez nominację (jeśli przeprowadzony konkurs nie wyłonił zwycięzców). O warunkach wzięcia udziału w konkursie oraz jego przebiegu decyduje Władca lub Namiestnik.
Strażnicy Miejscy podlegają Władcy i Namiestnikom. 

§ 14. Strażnik Miejski nie może pełnić innych funkcji publicznych. Przepis ten nie ma zastosowania do funkcji klanowych.

§ 15. Strażnik Miejski może należeć do klanu na określonych zasadach:
Z każdego z klanów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Amorion może pochodzić, co najwyżej 3 Strażników. Strażnik nie musi należeć do klanu. W przypadku opuszczenia przez Strażnika klanu nie traci on stanowiska, chyba, że zamierza wstąpić do klanu, z którego już wywodzi się określona niniejszą uchwałą maksymalna liczba Strażników.

§ 16. Liczba osób pełniących funkcję Strażników zależy od rzeczywistych potrzeb Amorion. Każdorazowo liczbę tą określa Władca lub Namiestnik sprawujący nadzór nad Strażnikami. 

§ 17. Do obowiązków Strażnika Miejskiego należy w szczególności:
- Co najmniej jedno logowanie na dzień. W uzasadnionych przypadkach Strażnik może logować się raz na dwa dni, jest również zobowiązany zgłosić Władcy/Namiestnikowi fakt każdej dłuższej nieobecności.
- Wyszukiwanie przypadków łamania przepisów i egzekwowanie ich w zakresie Uchwały o Nazewnictwie Postaci oraz Avatarach (zgodnie z ustanowionymi sankcjami).
- Czyszczenie karczmy gdy ilość wiadomości przekracza 500 oraz usuwanie wpisów naruszających przepisy prawa (strażnik powinien poinformować graczy o planowanym czyszczeniu).
Strażnik, na wyraźne żądanie ukaranego Mieszkańca, ma obowiązek poinformować go o powodach zastosowania danej sankcji oraz wskazać mu paragraf, na podstawie którego została ona zastosowana. 
- Egzekwowanie postanowień Regulaminu Piwnicy Tawerny, Regulaminu Izby Tawerny oraz reagowanie na tzw przestępstwa obyczajowe (patrz: § 9 Systemu Kar).
- Gromadzenie dowodów na podstawie, których została nałożona na Mieszkańca kara. Dowody winny być przechowywane przez okres 3 tygodni, a przypadku toczenia się sprawy w SN do zakończenia rozprawy.
- Jeżeli Strażnik zauważy przypadek łamania przepisów, których wyegzekwowanie przekracza jego kompetencje ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to do Księcia lub Namiestnika.


V. Karczmarze
§ 18. Karczmarze są powoływani i odwoływani przez Władcę lub Namiestnika w wyniku konkursu przeprowadzanego wśród mieszkańców lub poprzez nominację (jeśli przeprowadzony konkurs nie wyłonił zwycięzców). O warunkach wzięcia udziału w konkursie oraz jego przebiegu decyduje Władca lub Namiestnik.
Karczmarze podlegają Władcy i Namiestnikom. 

§ 19. Karczmarz nie może pełnić innych funkcji publicznych. Przepis ten nie ma zastosowania do funkcji klanowych. 

§ 20. Liczba osób pełniących funkcję Karczmarzy zależy od rzeczywistych potrzeb Amorion. Każdorazowo liczbę tą określa Władca lub Namiestnik sprawujący nadzór nad Karczmarzami. 


§ 21. Do obowiązków Karczmarza należy w szczególności:
- Co najmniej jedno logowanie na dzień. W uzasadnionych przypadkach Karczmarz może logować się raz na dwa dni, jest również zobowiązany zgłosić Władcy/Namiestnikowi fakt każdej dłuższej nieobecności.
- Czyszczenie karczmy gdy ilość wiadomości przekracza 500 oraz usuwanie wpisów naruszających przepisy prawa (karczmarz powinien poinformować graczy o planowanym czyszczeniu).
Karczmarz, na wyraźne żądanie ukaranego Mieszkańca, ma obowiązek poinformować go o powodach zastosowania danej sankcji oraz wskazać mu paragraf, na podstawie którego została ona zastosowana. 
- Egzekwowanie postanowień Regulaminu Piwnicy Tawerny i Regulaminu Izby Tawerny. 
- Gromadzenie dowodów, na podstawie których została nałożona na Mieszkańca kara. Dowody winny być przechowywane przez okres 3 tygodni, a przypadku toczenia się sprawy w SN do zakończenia rozprawy. 
- Jeżeli Karczmarz zauważy przypadek łamania przepisów, których wyegzekwowanie całkowicie lub częściowo przekracza jego kompetencje, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to do Strażnika Miejskiego, Księcia lub Namiestnika.


VI. Nadzór nad Książętami, Strażnikami i Karczmarzami

§ 22. Nadzór nad pracą Książąt, Strażników i Karczmarzy sprawuje Władca lub wyznaczony przez niego Namiestnik.

§ 23. W przypadku udowodnienia braku obiektywności w karaniu innych graczy orzeka organ nadzorujący.
- Jeżeli brak obiektywności dotyczy członka klanu, do którego należy Książę/Strażnik/Karczmarz, osoba nadzorująca może zaostrzyć karę do zwolnienia z pełnienia funkcji włącznie. Zaostrzenia kary można również dokonać w przypadkach uznanych za szczególne przez osobę nadzorującą pracę Książąt, Strażników i Karczmarzy.
- W przypadku zaistnienia okoliczności łagodzących kara może zostać zmniejszona do udzielenia nagany.
- Nagana może zostać udzielona Księciu/Strażnikowi/Karczmarzowi publicznie bądź prywatnie, w zależności od wagi popełnionego czynu.

§ 24. W przypadku złamania przepisów KA lub ustaw, Książę/Strażnik/Karczmarz może zostać odwołany z pełnienia funkcji. Jeżeli występują okoliczności łagodzące, kara może zostać zmniejszona do zawieszenia w wykonywaniu obowiązków na okres od 7 do 21 dni lub zostać ograniczona do nagany.

§ 25. W przypadku, gdy Książę/Strażnik/Karczmarz będzie mieć uzasadnione podejrzenia lub pewność, co do naruszeń przepisów przez inną osobę pełniącą funkcję Księcia/Strażnika/Karczmarza, sprawę należy przedstawić osobie nadzorującej pracę Książąt, Strażników i Karczmarzy, a następnie zastosować się do instrukcji.

§ 26. W przypadku, gdy przeciw osobie pełniącej funkcję Księcia/Strażnika/Karczmarza prowadzona jest rozprawa w Sądzie Najwyższym Amorion, powinna ona zostać tymczasowo zawieszona w pełnieniu obowiązków na okres trwania procesu.
- W przypadku ukarania Księcia/Strażnika/Karczmarza prawomocnym wyrokiem, SN ma prawo orzec o utracie przez niego stanowiska.


VII. Przepisy końcowe

§ 27. Ustawa wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

Nowelizacja z dnia 7 kwietnia 2015 roku.
Angel


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości