Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!
Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

KODEKS AMORION z dnia 2015-04-07

W imieniu miłościwie nam panującego Mahdiego z łaski bogów Władcy Amorion dla umocnienia Królestwa, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia ładu wewnętrznego i stworzenia warunków sprzyjających powszechnemu dobrobytowi niniejszy Kodeks zostaje ustanowiony.


Rozdział I. Królestwo Amorion i jego władze.

§ 1. Królestwo Amorion posiada ustrój bazujący na monarchii konstytucyjnej uwzględniający zasady państwa prawnego, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
§ 2. Źródłami prawa królestwa są mający moc konstytucji Kodeks Amorion oraz wszelkie akty prawne (dokumenty) zatwierdzone przez Radę Królewską, których spis i treść można znaleźć w Gmachu Sądu.
§3. Władcami Amorion są Władca Mahdi oraz Władca Nerph, sprawujący swą władzę i stanowiący prawo z nadania bogów. Do pomocy w rządzeniu królestwem powołane zostają władze: Namiestnicy, Rada Królewska, Książęta, Sąd Najwyższy oraz Straż Miejska.
§4. Książęta i Strażnicy Miejscy sprawują władzę wykonawczą w imieniu Króla. Pilnują ustalonego w jego państwie porządku prawnego, mogą upominać i karać tych Mieszkańców, którzy owego prawa nie przestrzegają. Szczegółowe zasady postępowania oraz kompetencje Książąt i Straży regulują odrębne przepisy (Ustawa o Władzy Wykonawczej).
Namiestnicy są zwierzchnikami Książąt i Strażników Miejskich, posiadają więc wszelkie ich kompetencje. Są również bezpośrednimi zastępcami Władców i posiadają analogiczne uprawnienia administracyjne.
§5. Rada Królewska jest organem ustawodawczym i doradczym. Służy Władcom swą mądrością i podejmuje uchwały, które mają na celu polepszanie rzeczywistości oraz przezwyciężanie nieprawości. Szczegółowe zasady ustroju oraz kompetencje Rady regulują odrębne przepisy (Ustawa o Radzie Królewskiej).
§6. Władzę sądowniczą w Królestwie Amorion sprawuje z nadania Władców Sąd Najwyższy. Szczegółowe zasady ustroju, skład oraz kompetencje Sądu Najwyższego regulują osobne przepisy (Ustrój Sądu Najwyższego).


Rozdział II. Mieszkańcy Amorion. Zasady rejestracji i logowania.

§ 7. Mieszkańcami Amorion są wszyscy poddani miłościwie nam panującego Króla (osoby zarejestrowane w grze). Niezależnie od rasy, klasy społecznej czy wyznania są oni równi wobec prawa.
§ 8. Każdy, kto chce zamieszkać w Królestwie Amorion musi wypełnić odpowiednie dokumenty (rejestracja) a następnie złożyć wizytę w jego stolicy Elakce w przeciągu trzech dni (zalogować się w grze). Jeśli nie dopełni tego nakazu, zgodnie z Systemem Kar zostanie wygnany (kasacja konta)
§ 9. Każdy Mieszkaniec rejestrując się w Królestwie Amorion musi wybrać imię. Imię to nie może naruszać dobrych obyczajów i uczuć religijnych innych osób, powinno być również zgodne z szeroko rozumianym klimatem fantasy. Zabrania się podszywania pod imiona bogów Amorionu, przedstawicieli Władzy oraz te zastrzeżone dla innych Mieszkańców. Szczegółowe zasady nazewnictwa postaci i klanów regulują odrębne przepisy (Uchwała o Nazewnictwie Postaci oraz Avatarach).
§ 10. Każdy Mieszkaniec Królestwa zobowiązany jest do odwiedzania go (logowania się w grze) przynajmniej raz na 30 dni. Przypadki dłuższej nieobecności muszą zostać zgłoszone przedstawicielom władzy wykonawczej. Jeśli nie dopełni tego nakazu, zgodnie z Systemem Kar zostanie wygnany (kasacja konta)


Rozdział III. Normy postępowania.

§11. Mieszkaniec Amorion może posiadać tylko jedno wcielenie (jedno konto). Jeżeli ktoś złamie ten przepis, zostanie potraktowany zgodnie z Systemem Kar.
Odstępstwo od powyższego zapisu może mieć miejsce jedynie w przypadku udzielenia przez Władcę lub Namiestnika zgody na posiadanie dodatkowego konta. Pozwolenie tego typu może zostać udzielone na czas określony lub do końca aktualnie trwającej ery. Dodatkowe konto może być wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub administracyjnych (np. testowanie lokacji).
§ 12. Korzystanie z czarnej magii (wykorzystywanie błędów w grze, stosowanie programów do automatyzacji gry) jak również nawiedzanie postaci innego gracza (włamania na konto) są bezwzględnie zakazane. Mieszkaniec przyłapany na takich praktykach zostanie potraktowany zgodnie z Systemem Kar.
Jeżeli Mieszkaniec zawiadamiał będzie właściwe władze o spaczeniach rzeczywistości (wykrywał błędy w grze lub w zabezpieczeniach) zasłuży na wdzięczność władców a szczególnie zasłużeni i cechujący się nieskazitelną postawą, zostaną podniesieni do chwalebnej rangi Rycerza/Damy.
§ 13. Nie wolno atakować innych Mieszkańców częściej niż jeden raz w ciągu jednej godziny zegarowej lub częściej niż 3 razy na dobę. Mieszkańcy nie przestrzegający tego zakazu będą surowo karani (patrz: System Kar).
§ 14. Zakazane są wszelakie wyłudzenia, szantaże, pogróżki, nakłanianie Mieszkańców do bójek (kupowanie ataków), obrażanie innych Mieszkańców królestwa i rozpowszechniania treści niegodnych (pornografia, narkotyki, wulgaryzmy) za pośrednictwem wszystkich dostępnych form i środków w grze. Mieszkańcy łamiący dobre obyczaje będą surowo karani (patrz: System Kar).
§ 15. Niestosowne są nachalne prośby o pomoc finansową, w razie częstego powtarzania się tego typu zachowań imię Mieszkańca zhańbione będzie (patrz: System Kar).
§ 16. Kradzież oraz wampirze ugryzienie, jako umiejętności ściśle powiązane z określoną rasą lub klasą, wyłączone są spod jurysdykcji administracyjnej (Książęta, Straż Miejska) i sądowej (SN) władz Amorion. Nie jest określony limit kradzieży/wampirzych ugryzień per reset (w ciągu jednego resetu). Przypadek udaremnionej napaści (schwytanie sprawcy na gorącym uczynku/zakołkowanie wampira) karany jest poprzez właściwe mechanizmy gry. Z tego też względu nie można skutecznie wytoczyć powództwa przeciw złodziejowi/wampirowi.
§17. Każdy Mieszkaniec wybierający ścieżkę życia z dala od awanturnictwa, przemocy i rozlewu krwi może skorzystać z prawa posiadania immunitetu chroniącego go przed atakami i kradzieżami ze strony innych Mieszkańców (wybór w opcjach konta). Jednak Mieszkaniec obdarzony łaską królewskiego immunitetu bezwarunkowo nie ma prawa sam napadać na innych Mieszkańców Amorion (nie może atakować ich, ani okradać). Immunitet może zostać zdjęty kosztem osłabienia postaci (utraty części statystyk) lub poprzez jej reinkarnację (reset konta).


Rozdział IV. Ochrona praw Mieszkańców.

§ 18. Każdy Mieszkaniec, który doznał krzywdy (dwa ataki w ciągu godziny zegarowej) lub upokorzenia ze strony innych Mieszkańców powinien niezwłocznie o zaistniałym incydencie powiadomić władzę (Książęta).
§19. Każdy Mieszkaniec, który uważa, że decyzja wydana przez władze jest dla niego krzywdząca ma prawo dochodzić swych racji przed Sądem Najwyższym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Szczegółową procedurę postępowania przed Sądem oraz zakres jego kompetencji regulują osobne przepisy (Ustrój Sądu Najwyższego).
§ 20. W sprawach karnych rolę Oskarżyciela pełni inicjujący daną sprawę przedstawiciel władzy wykonawczej. W sprawach umożliwiających złożenie wyjaśnień Oskarżony może reprezentować się sam lub być reprezentowany przez pełnomocnika, którego sam sobie wybiera i płaci za jego usługi.
§ 21. Władcy przysługuje prawo łaski w każdej sprawie i w każdym czasie. Władcy posiadają również decydujące słowo w każdej nieokreślonej przez prawo kwestii.
§ 22. Na terytorium Królestwa Amorion obowiązują (odpowiednio) przepisy prawa polskiego (ustawa o ochronie danych osobowych – w kwestii podawania danych innych graczy; kodeks karny – w przypadkach naruszania zabezpieczeń na serwerach itp.). W przypadku złamania prawa Władcy Amorion zastrzegają sobie prawo zawiadomienia właściwych organów państwowych o tym fakcie.
§ 23. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności za jego naruszanie.
§ 24. Wraz z nadejściem każdej nowej ery, wyłączając ery testowe, usuwane są zapisy dotyczące kar wymierzonych mieszkańcom, anulowane są również zakazy gry.
§ 25. Zapis § 24. nie dotyczy graczy skazanych na dożywotnią banicję decyzją Władcy lub Sądu Najwyższego.


Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 26. Główni administratorzy (Władcy) zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta gracza bez podania przyczyny.
§ 27. Niniejszy Kodeks obowiązywał będzie od 08.07.2006r.

Nowelizacja z dnia 7 kwietnia 2015 roku.